ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
08/11/2562 คำสั่ง217/2562แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารธุรกิจ 
08/11/2562 คำสั่ง228/2562แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
08/11/2562 คำสั่ง229/2562แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
08/11/2562 คำสั่ง230/2562แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 
08/11/2562 คำสั่ง231/2562แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 
1234567