ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
22/08/2562 คำสั่ง105/2562แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา 
22/08/2562 คำสั่ง107/2562แต่งตั้งบุคลากร (สำนักวิชาการ) 
22/08/2562 คำสั่ง142/2562แต่งตั้งคณะอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
16/08/2562 คำสั่ง115/2562ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
16/08/2562 คำสั่ง140/2562แต่งตั้งบุคลากร (บัณฑิตวิทยาลัย) 
12