ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
17/01/2562 คำสั่ง10/2562แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
17/01/2562 คำสั่ง15/2562แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (นายวีรพล จินดามณี) 
17/01/2562 คำสั่ง260/2561แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 
17/01/2562 คำสั่ง7/2562แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) 
17/01/2562 คำสั่ง9/2562แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสื่อการสอนที่จะขึ้นระบบ Hybrid Learning 
123