ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
21/09/2560 ประกาศ16/2560เรื่อง มาตรฐานการประเมินภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
20/09/2560 คำสั่ง223/2560แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
20/09/2560 คำสั่ง227/2560แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
20/09/2560 คำสั่ง230/2560แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 
20/09/2560 คำสั่ง231/2560แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ 
123456