ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
18/11/2560 ประกาศ19/2560การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 
16/11/2560 คำสั่ง281/2560การพ้นสภาพของบุคลากร (นายอิทธิกร บัวสมบุญ) 
09/11/2560 คำสั่ง280/2560แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
08/11/2560 คำสั่ง243/2560แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 
08/11/2560 คำสั่ง247/2560/2560แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ประจำปีการศึกษา 2560 
12