ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
16/05/2562 คำสั่ง59/2562อนุมัติให้บุคลากรลาออก (นางสาวสุภาวดี แซ่โต๋ว) 
15/05/2562 คำสั่ง60/2562แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
15/05/2562 คำสั่ง61/2562แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) 
15/05/2562 คำสั่ง62/2562แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
15/05/2562 คำสั่ง65/2562แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นายสมยศ เสาะหายิ่ง) 
12